เครื่องฉายภาพนิ่ง

posted on 05 Feb 2010 20:35 by keekeeteenphysics  in Physics

แสงและทัศนอุปกรณ์

             ทัศนอุปกรณ์   คือ  อุปกรณ์ทางแสงที่อาศัยความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์ เพื่อประโยชน์ในหลายด้าน   ซึ่งหนึ่งในนั้น

      คือ          เครื่องฉายภาพนิ่ง 

  เครื่องฉายที่นำมาใช้สำหรับการเรัยนการสอน ได้แก่   เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายฟิล์มสตริป เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายแผ่นใส และเครื่องฉายภาพหรือวัสดุทึบแสง จุดประสงค์ที่สำคัญของการฉาย คือการแสดงให้เห็นการเคลื่อน และแสดงสิ่งที่มีขนาดเล็กให้เห็นเป็นขนาดใหญ่ขึ้น

          เครื่องฉายภาพ  คือ อุปกรณ์ที่ใช้เลนส์นูนเป็นเลนส์หน้ากล้อง ทำหน้าที่ให้แสงหักเหจากวัตถุที่ต้องการจะฉาย เช่น สไลด์ แผ่นไส ทำให้เกิดภาพจริง ขนาดขยายปรากฏบนจอ

 

             ภาพการหักเหของแสงภายในเครื่องฉายภาพนิ่ง

   เครื่องฉายภาพนิ่งจะประกอบด้วย

                  ๑.หลอดฉาย  (lamp)  เป็นหลอดไฟให้ความสว่างมาก มักเป็นหลอดไฟไส้ทังสเตน ว่างอยู่ที่จูด

โฟกัสของตัวสะท้อน และอยู่ที่จูดโฟกัสของเลนส์รวมแสง

                  ๒.ตัวสะท้อนแสง (mirror) ทำจากโลหะขัดมันวาว หรือกระจกเว้า เพื่อช่วยสะท้อนแสงจากหลอด

ฉายที่ว่างอยู่ที่จูดโฟกัส ให้เป็นลำแสงขนานไปยังเลนส์รวม

                  ๓.เลนส์รวมแสง (condenser lens) เป็นเลนส์แกนราบ ๒ อัน ว่งประกอบหันด้านเลนส์เข้าหากัน

ทำให้แสงที่มาจากหลอดและตัวสะท้อนแสง เมื่อผ่านเลนส์รวมแสงแล้วจะเป็นลำแสงขนาน  มีความเข้มแสง

หรือความสว่างมากขึ่น

                  ๔.เลนส์ฉายภาพ (Projectiing lens) เป็นเลนส์อันเดียวหรือหลายอันประกอบเป็นชุด หน้าที่หักเห

แสงจากสไลด์ ให้เกิดเป็นภาพจริงหัวกลับขนาดขยาย

                  ๕.สไลด์ (slide of film) จะว่างอยู่ระหว่างเลนส์รวมแสงและเลนส์ฉายภาพ โดยจะต้องว่างอยู่ห่างจากเลนส์ฉายแสงระหว่าง f ถึ่ง 2f ของเลนส์ฉายภาาพ เพื่อจะเกิดภาพจริงขนาดขยายบนฉากหรือจอภาพ

 

 

เครื่องฉายสามารถแบ่งได้ดังนี้

 

     แบ่งตามระบบการฉาย 
        1.  ระบบการฉายตรง (Direct Projection) 
      เป็นระบบที่แสงจากหลอดฉายส่องตรงผ่าน เลนซ์รวมแสง ผ่านวัสดุฉาย ผ่านเลนซ์ฉาย ออกสู่จอ เช่น ระบบของเครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายสไลด์และฟิล์มสตริฟ

 

      2. ระบบฉายอ้อม (Indirect Projection) หรือเรียกว่า ระบบแสงส่องสะท้อนผ่านวัสดุฉาย แสงผ่านวัสดุฉายและส่วนประกอบอื่น ออกไปสู่จอในลักษณะที่แสงไม่ได้ส่องตรงไปที่เดียว แต่จะมีการสะท้อนเปลี่ยนทิศทาง เช่น ระบบการฉายในเครื่องฉายแผ่นโปร่งใส

 3. ระบบแสงส่องสะท้อน(Reflect Projection) หรือแสงส่องสะท้อนที่ไม่ผ่านวัสดุฉาย ระบบนี้ แสงจากหลอดฉาย ตกกระทบวัสดุฉาย แล้วสะท้อนผ่านส่วนประกอบอื่น ออกไปสู่จอโดยแสงไม่ผ่านวัสดุฉาย ทั้งนี้เพราะวัสดุที่จะใช้ฉายกับเครื่องประเภทนี้มีความทึบแสง

      แบ่งตามลักษณะภาพที่ปรากฏบนจอ 

           1  เครื่องฉายภาพนิ่ง  จะให้ภาพนิ่งปรากฏบนจอ  ได้แก่  เครื่องฉายสไลด์  เครื่องฉายฟิล์มสตริป  เครื่องฉายภาพทึบแสง  และเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ  (เครื่องฉายภาพโปร่งใส)  เป็นต้น 

                2.เครื่องฉายภาพเคลื่อนไหว ภาพที่ปรากฏบนจอจะทำให้ผู้ชมมีความรู้สึกวว่าเคลื่อนเหมือนภาพที่เป็นจริงได้แก่ เครื่องฉายภาพยนต์  เครื่องฉายฟิล์มลู๊ป  เครื่องฉายดิจิตอล 

        

     แบ่งตามลักษณะของวัสดุฉาย      

         1.เครื่องฉายภาพโปร่งใส (transparency projector)  ซึ่งวัสดุฉายจะเป็นวัสดุโปร่งใสหรือโปร่งแสง  เช่น 

เครื่องฉายข้ามศีรษะ  เครื่องฉายสไลด์  เครื่องฉายฟิล์มสตริป  เครื่องฉายภาพยนต์  และเครื่องฉายไมโครฟิล์ม เป็นต้น  

 

       2. เครื่องฉายทึบแสง(Opaque Projector) เป็นเครื่องฉายที่ฉายวัสดุทึบแสง ซึ่งแสงจะไม่สามารถผ่านวัสดุฉายได้  แต่จะใช้หลักการสะท้อนขิงภาพแทน 

     3. เครื่องฉายภาพดิจิตอล(Digital Projector) เป็นเครื่องฉายที่ใช้วัสดุจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเหมือนกับวัดสุฉายที่เป็นลักษณะโปร่งแสงหรือทึบแสง

 

หลักสำคัญ

                  ๑.เกิดภาพขนาดใหญ่

                  ๒.เลนส์รวมแสง(เลนส์ควบแน่น)จะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกว่า หรืออย่างน้อยเท่ากับเส้นทแยงมุมที่ยาวที่สุดของสไลด์ แสงจากเลนส์รวมแสงจึงจะผ่านเต็มแผ่นสไลด์

                  ๓.เลนส์ฉายภาพอาจใช่เลนส์นูนกแกมราบ ๒ อันแบบเลนส์รวมแสงก็ได้

                  ๔.ภาพบนแผ่นฟิล์มบนสไลด์ ทำหน้าที่เป็นววัตถุทำให้เกิดภาพบนจอ โดยภาพบนแผ่นฟฺิล์มหรอแผ่นโปร่งใสเป็นภาพโพสิติฟ

                      ภาพโพสิติฟ หมายถึง ภาพที่มีสีขาวหรือสีดำตรงกับวัตถุจริง


           สภาพของการฉายที่ดี

          1. การควบคุมแสงสว่าง  จะต้องควบคุมแสงสว่างได้อย่างต่อเนื่อง เช่นจากสว่างไปค่อย ๆ มืด หรือจากมืดไปค่อย ๆ สว่าง

          2. ระบบเสียง  ต้องชัดเจนทั่วทั้งห้องฉา

          3. ระบบระบายอากาศ  ต้องระบายอากาศได้ดี

            4. ความชัดเจนของภาพทุกจุด ไม่เกิดภาพผิดเพี้ยนหรือ keystone or distortion

           ผู้เขียน

1.นาย ฮานาฟี             แวนิ

      2.นาย  ยูฮัน               สะตาปอ

3.นาย  รอมซี             กูนา

                                              4.นาย   ซอและ          มะลี

           5.นาย  มะรอกี            แมเดาะ     

           6.นาย   อับดุลเลาะ       ฮัมเซาะห์

      7.นาย  โซเฟียน          แวเดร์

         8.นาย  ซอบรี             ตาเยะ    

 

 

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

อืม อ่านแล้วรู้สึกว่า ตั้งใจเขียนมากเลยนะครับ
Hot!

#1 By Physics Lek on 2010-02-12 14:41

สลาม
สวยจิง ๆๆ เด็กอาซิซ ทำหรอ สุดยอดconfused smile confused smile

#2 By ฮาซัม (118.173.191.118) on 2010-02-17 20:58

ก็โอนะ

#3 By nana (180.180.201.69) on 2010-03-04 16:37

Excellent & remarkable post!
I have been visiting various blogs for my term papers writing research. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information....... Regards

#4 By Term papers writing (182.178.25.96) on 2010-10-06 12:22

ขอบใจนะถึงข้อมูลจะมะค่อยเยอะแต่ก็โอแล้วอะquestion question confused smile tongue Love you.

#5 By Piew (203.114.109.50) on 2011-10-28 11:11